אחריות ושירות 

תנאי אחריות ושירות


1.    המזמין מעוניין לרכוש מחברת טיקטינגו - ספורטס איוונטס 365 בע"מ (להלן: "החברה"), חבילת תיירות הכוללת פריטים בהתאם למפורט בהזמנה שסופקה   למזמין (להלן: "ההזמנה" או "חבילת התיור"), בכפוף לתנאי אחריות והשירות המפורטים להלן (להלן: "התנאים").


2.    מילים המתייחסות למין זכר כוונתן גם למין נקבה, ומילים המתייחסות ללשון יחיד כוונתן גם ללשון רבים, ולהפך. 


3.    הכותרות בתנאים אלו נערכו לצורך הנוחות ואין בהם כדי להשפיע על פרשנותם. 


4.    תנאים אלו, וכן כל המידע המוצג באתר ובדואר האלקטרוני שנשלח אליך על ידי החברה, מהווים הסכם משפטי בינך לבין החברה בנוגע להזמנה, לגישה ושימוש באתר ובשירותים שניתנו על ידי החברה (להלן: "ההסכם"). 


5.    אתה (להלן: "המזמין") מאשר בזאת כי הינך בגיל החוקי להשתמש באתר זה מוסמך על פי דין לעשות זאת.


6.    כתנאי לשימושך באתר זה, אתה מתחייב שלא להשתמש באתר זה לכל מטרה שהיא בלתי חוקית או אסורה על פי תנאים אלה ועל פי הדין. אינך רשאי להשתמש באתר זה בכל דרך העלולה לגרום נזק, השבתה, עומס יתר או פגיעה בכל שרת, או ברשת המחוברים לשרת כלשהו של החברה, או להפריע לשימוש והנאה של כל צד שלישי באתר זה.


הזמנת חבילת התיור


7.    ‫ניתן לבצע את ההזמנה באמצעות המוקד הטלפוני ו/או אתרי האינטרנט שמפעילה החברה בישראל (להלן: "מועד ביצוע ההזמנה").‬‬‬‬


8.    המחיר יימסר למזמין במועד ביצוע ההזמנה והמזמין ימסור פרטי כרטיס אשראי לחיוב במועד ביצוע ההזמנה. מוסכם כי‬ ביצוע ההזמנה מהווה אישור בלתי חוזר מטעם המזמין לחיוב כרטיס האשראי של המזמין בהתאם לפרטי ההזמנה.‬‬ על ידי ביצוע ההזמנה באתר ומתן פרטי כרטיס האשראי שלך, אתה מסכים שהחברה תחסום את מסגרת האשראי שלך, ולאחר שתאשר את ההזמנה תחייב את כרטיס האשראי שלך בגין סכום ההזמנה. 


9.    אלא אם צוין אחרת במפורש ובכתב מחיר ההזמנה אינו כולל שירותים מעבר למפורט במועד ביצוע ההזמנה ו/או מיסים נוספים מכל סוג שהוא, לרבות העברות, ביטוח מטען, ביטוח‬ נסיעות וכיוצא באלה. מחירי כרטיסי הטיסה כוללים מיסי נמל והיטל דלק בלבד, וכל חיוב נוסף, במידה ויחול, יחול על‬ המזמין.‬


10.    ‫ידוע למזמין כי הפריטים המוצעים לו במסגרת חבילת התיירות הנם בגדר הצעה בלבד, כי בעקבות ביצוע ההזמנה על ידי‬ המזמין פונה ‬לספקים שונים על מנת לאתר את הפריטים המוצעים וכי אין בכך כדי להוות אישור לזמינותם. במידה והפריטים עליהם הוסכם במועד ביצוע ההזמנה יהיו זמינים, תרכוש ‪ החברה את הפריטים ותודיע על כך למזמין. חיוב‬ כרטיס האשראי של המזמין יתבצע בעת הרכישה.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


11.    במידה והפריטים עליהם הוסכם במועד ביצוע ההזמנה לא יהיו זמינים, תעדכן החברה ‬את המזמין ותציע לו פריטים אחרים, או‬ את ביטול העסקה לפי בחירתו. במקרה כזה כרטיס האשראי של המזמין לא יחויב, ולמזמין לא תהיינה כל טענות כלפי ‪.החברה‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬


12.    העסקה תושלם רק כאשר: תתבצע סליקת כרטיס האשראי ובמשרדי החברה יתקבל אישור על ביצוע תשלום‬ מצד המזמין והחברה‬ תעביר אישור סופי למזמין על רכישת כל רכיבי חבילת התיירות.‬


13.    מחירי העסקה נקובים במטבע זר (דולר אירו או פאונד), אלא אם יוסכם אחרת בין הצדדים החיוב יתבצע בשקלים חדשים בהתאם לשער העברות‬ והמחאות גבוה של המטבע ביום ביצוע התשלום.‬‬


14.    המחיר המחייב את המזמין הוא המחיר עליו הוסכם במועד ביצוע ההזמנה. ‬במידה ויבוצע שינוי במחיר חבילת התיירות ו/או הפריטים המרכיבים אותה המתפרסמים באתר האינטרנט של ‪ החברה‬ לאחר‬ מועד ביצוע ההזמנה, מכל סיבה שהיא, לא תינתן אפשרות לבטל את ההזמנה ולמזמין לא תהיינה כל טענות בקשר לכך והמזמין לא‬ יהיה זכאי להחזר כספי. ‬‬‬‬‬


15.    שנוי תוכן חבילת התיירות (ללא כרטיסי הכניסה לאירוע), יתאפשר בתוספת עלות ועל פי זמינות בלבד.‬


16.    לצורך הזמנת מקום בטיסה המזמין מתחייב למסור את שמו המלא במדויק כפי שמופיע בדרכונו וכן באופן דומה את שמות‬ כל הנוסעים האחרים אשר להם רכש את חבילת התיירות.‬ במידה ויידרש, ישלח הלקוח לחברה באמצעות הדוא"ל  את העתקי הדרכונים של כל הנוסעים.‬‬


17.    הלקוח מתחייב לוודא כי דרכונו ודרכוני כל הנוסעים להם הזמין חבילות תיירות הינם בתוקף ל-6 חודשים לפחות מיום‬‫ היציאה מהארץ וכי יש לו אשרת כניסה לכל מדינה הכלולה במסגרת חבילת התיירות.‬‬‬‬‬


מידע באתר


18.    כל מידע ותוכן העומדים לרשותכם באתר זה כפופים לעדכונים ולשינויים שונים, לרבות לעניין מחירי הכרטיסים ותאריכי האירועים.


19.    אתר זה עשוי להכיל ולהציע, בין היתר, מידע שאינו בבעלות ו/או בשליטת החברה, לרבות תאריכים, אירועים, לוחות זמנים ותרשימים. כך לדוגמה, בכל הנוגע למועדי האירועים החברה מתבססת על מידע המסופק על ידי צדדים שלישיים (כגון מועדוני ספורט). החברה עושה מאמצים רבים לפרסם מידע מדויק, אך לא תישא באחריות למידע של צד שלישי שפורסם באתר ואין להסתמך על נתונים של צדדים שלישיים באתר, מבלי לאמת אותם באופן עצמאי. 


תנאי ביטול‬


20.    ביטול על ידי המזמין יתייחס לחבילת התיירות כולה והמזמין לא יהיה זכאי לבטל רכיבים בודדים מתוך החבילה הכוללת אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב.‬‬


21.    ‫בכל מקרה של ביטול הזמנה על ידי המזמין, המזמין יחויב בדמי ביטול ששיעורם יקבע בהתאם לתנאים‬ המפורטים להלן:‬ ‬‬‬‬‬


21.1   כרטיס כניסה לאירוע – מובהר בזאת, כי מיד לאחר ביצוע ההזמנה על ידי המזמין פונה החברה לספקי הכרטיסים בניסיון לרכוש עבור המזמין את הכרטיסים שהוזמנו. עם קבלת הודעה מאת הספק כי הכרטיסים שהוזמנו ניתנים לרכישה, מבצעת החברה את ההזמנה ומעבירה תשלום מלא בגין הכרטיסים לספק. לחברה אין אפשרות לקבל החזר כספי מהספק במקרה של ביטול. משכך, מוסכם במפורש כי כל ביטול מצד המזמין יחויב בדמי ביטול בשיעור‬ של 100% מהמחיר.‬‬‬‬


21.2   כרטיסי טיסה –  מאחר וידוע למזמין כי חברות תעופה שונות נוהגות להפעיל מדיניות ביטולים שונה בעבור סוגים שונים של כרטיסים וכי לעיתים קרובות כרטיסים מוזלים נמכרים ללא אפשרות ביטול או תוך מתן תנאי ביטול קשיחים מאוד, אזי מוסכם במפורש כי דמי הביטול יסוכמו מראש עם המזמין באופן מפורש בסיכום ההזמנה. 


21.3   שירותים אחרים – דמי ביטול בעבור פריטים אחרים כגון לינה, העברות ו/או שירותים נלווים אחרים יהיו בהתאם למדיניותו של הספק אשר ממנו נרכש אותו שרות. לפי כך, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים במפורש ובכתב המזמין יחויב בדמי ביטול בשיעור‬ של 100% ממחירו היחסי של הפריט המבוטל. ‬מבלי לגרוע מהאמור החברה תשתדל לפעול מול צדדים שלישיים במטרה לאפשר החזר חלקי בעבור ההזמנה. החברה בשום אופן אינה מציגה כי היא מבטיחה או מתחייבת להצליח בפעולתה זו. 


22.    דמי ביטול שיחויבו על ידי חברות אשראי יחולו על המזמין וישולמו על ידו.‬ סירובו שלך המזמין לקבל את חבילת התיירות שהזמין, כמוה כביטול הזמנה לכל דבר ועניין ויחולו לגביה ההוראות בחלק‬ זה.‬


23.    במידה והמזמין שילם סכומים העולים על דמי הביטול, יוחזרו הסכומים ששולמו בעודף לאחר תשלום/קיזוז דמי הביטול.‬


24.    יובהר כי במקרה של ביטול מצד המזמין, מכל סיבה שהיא ומעבר להחזר הנ"ל, המזמין לא יהיה זכאי לקבל תשלום כלשהו‬ ו/או פיצוי בקשר עם ביטול העסקה. 


25.    הוראות פרק זה כפופות להוראות כל דין ואין בהם כדי לפגוע בכל זכות הניתנת ע"פ חוק ובכלל זה חוק הגנת הצרכן, התשמ''א -1981 .


26.    המזמין מאשר כי הוא קרא והבין את תנאי הביטול המפורטים לעיל, כי הוא מסכים לתנאים אלה וידוע לו כי החברה ‪ פועלת מול‬צדדים שלישיים תוך הסתמכות על הסכמתו המפורשת להם, ולמזמין אין ולא תהיינה טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי החברה‬ בקשר לתנאים הנ"ל.‬‬‬‬


כרטיסים לאירועים‬


27.    החברה פועלת בשוק המשני, בו זמינותם של הכרטיסים ותמחורם נובעים מההיצע והביקוש בשוק. לכן, באירועים מסוימים (בעיקר באירועי שיא) צפוי כי מחיר הכרטיסים יהיה גבוה יותר מאשר הערך הנקוב שלהם (הערך המודפס על גבם). על ידי ביצוע ההזמנה באתר, אתה מאשר ומסכים לכך שמחיר הכרטיסים שהזמנת עשוי להיות גבוה מערכם הנקוב.


28.    כרטיסים לאירועים נמכרים לפי סוגים שונים, על פי המצוין בפרטי ההזמנה בהסכם זה, ואינם נמכרים לפי מקומות מסומנים, אלא אם הוסכם אחרת במפורש ובכתב בין הצדדים.


29.    חברה תעביר את הכרטיסים למזמין או למי מטעמו עד לתחילת האירוע, בישראל או בחו"ל, לפי החלטת החברה ובתיאום עם המזמין.


30.    מרגע מסירת הכרטיס לידי המזמין, הכרטיס יהיה באחריותו הבלעדית של המזמין, ולא ניתן יהיה להנפיק כרטיס חדש במקרה של אובדן או נזק לכרטיס.


31.    נסיעתך והשתתפותך באירוע הינו על אחריותך בלבד. החברה אינה אחראית לנזקים העלולים להיגרם לך בעת נסיעתך לאירוע או השתתפותך באירוע.


32.    ידוע למזמין שמועדי האירועים עשויים להשתנות גם בהתראה קצרה, וכי האחריות להתעדכן במועד האירועים מוטלת עליו בלבד, הן בארץ והן בחו"ל. החברה עושה מאמץ תמידי להתעדכן בפרטי האירועים ולהעבירם למזמין, אולם אינה מתחייבת לעשות כן ולא תחול עליה כל אחריות בגלל שינויים במועדי האירועים.    


33.    יובהר, כי התאריך ושעת המשחק של משחקי הכדורגל בליגות האירופאיות עשויים להשתנות מהמועד אשר היה ידוע בעת ביצוע ההזמנה. הסיבה לכך היא התאמה לדרישות רשתות הטלוויזיה אשר מחזיקות בזכויות השידור של המשחקים ומטבע הדברים מנסות למקסם רווחים. משכך, אם בעת ביצוע ההזמנה מצוין באתר "לא סופי" בסמוך לתאריך ו/או שעת האירוע, יש לוודא כי הזמנת הטיסות והמלונות תואמת את לגבולות הגזרה האפשריים המפורטים על ידי החברה בדף האירוע.


34.    במידה ומסירת הכרטיסים למזמין תתבצע בחו"ל, באחריות המזמין לעדכן בכתב את החברה - לפחות שבוע לפני מועד האירוע בכל פרטי ההזמנה הדרושים לה לרבות כתובתו של בית המלון אשר אליו יש לשלוח את הכרטיסים. במידה והמזמין לא יעדכן את החברה בפרטים אלה, לא תוכל החברה להתחייב על העברת הכרטיס בזמן הראוי, למזמין לא יינתן החזר כספי בשל כך, ולא תהיינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מהחברה בגין ו/או בקשר לכך.


35.    במקרים בהם סופק ללקוח כרטיס מנוי (כרטיס פלסטיק) מתחייב הלקוח לנהוג בהתאם להנחיות אשר סופקו לו בצמוד לכרטיס המנוי, ולהחזיר את כרטיס המנוי בהתאם להנחיות אלו או להנחיות החברה. ככל שלא יעשה כן, יחויב הלקוח בעלות הנפקת כרטיס מנוי חדש ובכל הנזקים שייגרמו כתוצאה מאי החזרת כרטיס המנוי בהתאם להנחיות. 


36.    המזמין יהיה אחראי לנהוג בהתאם לכללים ההוראות וההנחיות של הרשויות המקומיות ומארגני האירוע. החברה לא תהיה אחראית במידה והמזמין ו/או מי מטעמו לא יורשו להיכנס או יסולקו מהאירוע בשל התנהגותם.


37.    בחלק מהמקרים החברה תשלח לך הנחיות חשובות לגבי כללי התנהגות באירוע מסוים באמצעות דואר אלקטרוני. עמידה בהנחיות אלו תאפשר לך להיכנס ליהנות מהאירוע ללא הפרעה. החברה לא תישא באחריות אם נמנעה כניסתך לאולם האירוע או במקרה שבו נאלצת לצאת מאולם האירוע עקב אי עמידה מלאה בהנחיות שנשלחו אליך על ידי החברה.


38.    עם זאת, במקרה בו עמדת בכל ההנחיות ובכל זאת נמנעה כניסתך לאולם האירוע או שנאלצת לצאת ממנו, יוחזר לך סכום אשר לא יעלה על המחיר אותו שילמת עבור כרטיסים. החזר כספי זה יבוצע רק במידה שיצרת עימנו קשר באמצעות טלפון החירום שלנו בזמן אמת, כאמור בסעיף 5.13 להלן, ולא עלה בידינו לספק לך פתרון חלופי בדמות סיוע מול הסדרנים או אספקת כרטיסים חלופיים.


39.    במקרה נדיר של תקלה כגון איחור במשלוח הכרטיס, אספקה של כרטיס השונה מהמובטח, בעיות בכניסה לאירוע או כל תקלה אחרת יש לפנות בכל ההקדם למוקד התמיכה של החברה - 972-545-898899 +. החברה עושה מאמצים רבים על מנת להיערך לפתרון בעיות בלתי צפויות מכל הסוגים. משכך, מוסכם על המזמין כי לא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין בעיות שלא דווחו לטלפון החירום של החברה. למזמין לא תהיה טענה או תביעה או כלשהי כנגד החברה בשל תקלה שתיפתר עקב פניה כאמור. יובהר, כי אין בעצם הפניה למוקד התמיכה כדי לזכות את המזמין בפיצוי כלשהו מאת החברה .


40.    אם החברה תספק ללקוח (במקרים נדירים) כרטיס פחות טוב מהמובטח, הלקוח יפוצה בהתאם לפער בין מחירי הכרטיסים כפי שהופיעו באתר סמוך למועד הרכישה. סופק כרטיס יקר יותר לא יחויב הלקוח בעלות השדרוג. במקרה שהזמנת כרטיסים ליציע של קבוצה מסוימת וסופקו לך כרטיסים ליציע של קבוצה יריבה, תפוצה בהחזר כספי בגובה 5% - 20% משווי הכרטיסים, בהתאם לנסיבות הספציפיות של כל מקרה, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.


41.    אלא אם כן מצויין אחרת (למשל כאשר מוגדר באתר כ"כרטיס יחיד"), החברה מחויבת להושיב את לקוחותיה בזוגות. שים לב שבחלק אצטדיונים (בעיקר "Camp Nou" של ברצלונה) הישיבה בזוגות כוללת מושבים אלכסוניים או ניצבים. אם החברה תספק ללקוח (במקרים נדירים) כרטיסים למושבים שאינם צמודים, ושאינם בהתאמה לתנאי העסקה כפי שסוכמו עם הלקוח, הלקוח יפוצה בסכום שבין 3% - 15% ממחיר הכרטיס שסופק במיקום בנפרד, וזאת ביחס למרחק שבין המושבים. לצורך סעיף זה כרטיסים שסופקו בנפרד הינם כרטיסים המרוחקים אחד מהשני ביותר ממושב אחד לכל כיוון קרי - לאורך, לרוחב או באלכסון.


42.    מבלי לגרוע מהאמור בכל מקום בתנאי אחריות ושירות אלו, בכל מקרה בו החברה לא סיפקה את הכרטיסים שאושרו על ידה, בעקבות מעשה ו/או מחדל הקשורים בחברה, אחריות החברה תוגבל להחזר כספי בסך שלא יעלה על 150% מגובה התשלום ששולם עבור הכרטיסים. החזר זה מותנה במילוי מלא של מחויבויות הלקוח לפי תנאים אלו.


אחריות


43.    ידוע למזמין שמועדי האירוע/ים והטיסות עשויים להשתנות גם בהתראה קצרה, וכי האחריות להתעדכן במועד האירועים‬ והטיסות מוטלת עליו בלבד, הן בארץ והן בחו"ל. החברה עושה מאמץ תמידי להתעדכן בפרטי האירועים ולהעבירם למזמין, אולם‬ אינה מתחייבת לעשות זאת ולא תחול עליה כל אחריות בגלל שינויים במועדי האירועים או הטיסות‬.


44.    שינוי תוכן חבילת התיירות, לרבות כרטיסי הטיסה וחדרי המלון וכל שירות אחר אשר הוזמן באמצעות החברה, למעט כרטיסי הכניסה לאירוע ,יתאפשר בהתאם ובכפוף להנחיות והוראות הגופים אצלם בוצעו ההזמנות בהתאם להזמנה.יודגש כי במקרים מסוימים חברות התעופה ובתי המלון אינם מאפשרים שינוי הזמנות שבוצעו ובמקרים אחרים הדבר מתאפשר בכפוף לתשלום נוסף ובהתאם לזמינות. החברה לא תישא באחריות בהם הלקוח מעוניין בשינוי הזמנתו המקורית (כגון: שינוי שמות הנוסעים וכו') ,מכל סיבה שהיא והדבר אינו מתאפשר או כרוך בעלויות נוספות - בהתאם להוראות ספקי השירות.


45.    החברה לא תהיה אחראית לשום פעולה או העדר פעולה, שינוי, ביטול, דחייה וכן נזק הנגרם על ידי צדדים שלישיים, לרבות מארגני האירוע. 


46.    המזמין מסכים להיות כפוף לתנאים והמגבלות של צדדים שלישיים בקשר עם הספקת השירותים באמצעות החברה, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתנאי הסכם זה.


47.    החברה נעזרת בשירותי שליחויות ברחבי העולם. השליחים אינם מייצגים את החברה וכל מידע שנמסר באמצעותם או על ידם נמסר על אחריותם בלבד ואינו מטיל כל אחריות ו/או חבות על החברה.


48.    כוח עליון: החברה לא תישא באחריות ו/או בחבות במקרה בו לא תצליח להגיע לאירוע ו/או לטיסה ו/או למלון מכל סיבה שהיא ו/או בכל מקרה של שינוי, ביטול, דחייה או הפסקה של האירוע בשל סיבות שאינן קשורות לחברה, לרבות ומבלי לגרוע: מזג אוויר, שביתות, החלטת הרשויות ו/או הגופים המארגנים, אירועי טרור, מלחמות וכדומה, אין ולא תהיינה למזמין טענות ו/או תביעות ו/או דרישות מהחברה בגין ו/או בקשר לכך.


49.    המזמין מסכים להיות כפוף לתנאים והמגבלות של צדדים שלישיים בקשר עם הספקת השירותים באמצעות החברה, וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מתנאי הסכם זה.


50.    בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, ו/או כרטיסים, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. לחברה לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.


51.    מוסכם כי בכל מקרה שהוא, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראיים לנזק עקיף ו/או תוצאתי, לרבות עוגמת נפש ונזק בלתי-ממוני.


52.    הנך מסכים לשפות את החברה ו/או נושאי משרה ו/או דירקטורים ו/או עובדים ו/או סוכנים ו/או ספקים ו/או כל צד שלישי בגין כל נזק ו/או תביעה ו/או הוצאות ו/או עלויות, לרבות שכר טרחת עורכי דין, שייגרמו כתוצאה מהפרה של תנאים אלו על ידך.


סמכות שיפוט


53.    הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.


54.    מוסכם כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית, לכל תביעה שתוגש על פי הסכם זה או כתוצאה ממנו, תהיה נתונה לבתי המשפט במחוז חיפה בלבד.


כללי


55.    תנאים אלה מהווים את ההסכם כולו בינך לבין החברה תוך התייחסות לאתר זה ולשירותים הניתנים דרך האתר. עליך להתעדכן ולבדוק מעת לעת את התנאים המפורטים בתנאי אחריות ושירות אלו. המשך השימוש שלך באתר זה מהווה את אישורך לתנאים אלו.


56.    מוסכם בזאת כי גם אם ערכאה שיפוטית תמצא כי תניה מתניות ההסכם בטלה או לא תקפה, לא יהא בכך כדי לגרוע מתוקפן של יתר התניות בהסכם זה, אשר יוסיפו לחייב את הצדדים לכל דבר ועניין.


57.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק את השירותים והתכנים, כולם או חלקם, המסופקים באמצעות אתר זה בכל עת, ללא הודעה מוקדמת.