תנאי שימוש - תקנון האתר

1. כללי

1.1 אתר זה הוקם ע"י חברת ספורט איוונטס 365 (להלן- "החברה") שכתובתה היא ת.ד. 163, טירת הכרמל 3910101

1.2 האתר הינו בבעלותה של החברה והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.

1.3 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.4 הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.

1.5 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין החברה אלא אם שונו/תוקנו במסמך חתום ע"י שני הצדדים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. כניסה ושימוש באתר מהווים את הסכמתך לתנאים אלה. במקרה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.6 רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.

1.7 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי החברה שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.

 

2. זכויות באתר

2.1 כל תוכן, טקסט, שמע, תמונות, וידאו, גרפיקה וכל חומר אחר הכלול באתר זה, לרבות בפרסומות או במידע שבו ("המידע") מוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות אחרות וכן בחקיקה ובאמנות בינלאומיות. הנך רשאי להשתמש במידע רק כמותר ע"פ דין וכל שימוש אחר ייעשה רק ע"פ הרשאה מפורשת של החברה או המפרסם.

2.2 כל הזכויות במידע המופיע באתר אשר מקורם בחברה או מטעמה, לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר, שייכים במלואם לחברה.

2.3 המידע באתר נועד לשימושו האישי של המשתמש בלבד, ואין לעשות בו שימוש אחר כלשהו, לרבות שימוש מסחרי. למעט עותק בודד לצרכים אישיים של המשתמש, אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.

2.4 באתר מצוי מידע המתפרסם על פי הסכמים בין החברה לבין צדדים שלישיים, לפיהם רשאית החברה לעשות שימוש במידע זה. זכויות היוצרים במידע זה שייכים לאותם צדדים שלישיים. אין להעתיק, לשכפל, להעתיק ו/או להדפיס מידע כלשהו מהאתר לצורך הפצה או פרסום בדרך כלשהי, בלא קבלת הסכמה של בעלי הזכויות במידע זה.

2.5 סימני המסחר באתר הינם קניינה של החברה בלבד. סימני מסחר המוצגים באתר מטעמם של מפרסמים כלשהם הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות שימוש בסימני המסחר בלא הסכמת בעליהם, מראש ובכתב.

 

3. מידע באתר

3.1 באתר מתפרסם מידע - מידע מכל מקור כלשהוא המוצג באתר זה מוגש כשירות לציבור בלבד והוא עשוי להתעדכן מעת לעת. החברה אינה אחראית על תוכנו של המידע. קודם להסתמכות על כל מידע כאמור, מומלץ לבדוק במקרה המתאים את תוכנו באופן עצמאי.

3.2 מידע שנערך ונכתב על ידי החברה

האתר מכיל בתוכו, בין היתר, הפניה אל מקורות מידע ו/או משאבים אחרים המצויים במרחבי האינטרנט שאינם מתפרסמים ו/או מופעלים ו/או נשלטים על ידי החברה ו/או על ידי מי מטעמה לרבות, טבלאות ליגות ו/או מועדי משחקים ו/או לוחות משחקים ובהם נתונים שונים. כך למשל, בפרסום מועדי המשחקים באתר תלויה החברה בגורמים חיצוניים שאינם בשליטתה ובמידע שמסופק על ידם אשר אף הוא תלוי, פעמים רבות, בגורמים שונים לפיכך, ייתכן שמועדם הסופי של משחקים עשוי להתפרסם רק בסמוך ממש למועד קיומם. החברה משקיעה מאמץ רב כדי לדייק באיסוף המידע. עם זאת, ייתכן שיפלו בו בתום לב טעויות, שיבושים או אי-דיוקים. המידע מדויק רק במידה שהמקורות שעליהם הסתמכה החברה מדויקים. אפשר גם שהמידע יהיה עדכני למועד איסופו, אך ישתנה לאחר מכן. הקפד אפוא לבדוק את תאריך הפרסום המקורי, המצוין לצד המידע בבירור. אל תסתמך על המידע בענין מהותי כלשהו אלא אם בדקת אותו תחילה באופן עצמאי.

3.3 מידע שמוסרים ספקים

כדי לספק לך מידע מקיף ככל האפשר, החברה פונה מעת לעת למומחים בחברות שונות כדי שיכתבו מאמרים, כתבות וידיעות ויספקו מידע אחר לפרסום באתר. מאמרים, כתבות, ידיעות ומידע מסוג זה מתפרסמים כשהם מעוצבים כאילו חלק בלתי נפרד מאתר. כדי לזהות את מקורם נציין לצידם כי אינם מתפרסמים מטעם החברה.

3.4 מידע מסחרי ופרסומות

האתר כולל מידע מסחרי, הנמסר לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה נכסים או שירותים. מידע כאמור יכול שיהיה בטקסט, בתמונות, בקול או במולטימדיה. החברה אינה כותבת, בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים הללו או את אמיתותם. מובהר כי פרסום מידע מסחרי ופרסומות באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש את השירותים, הנכסים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

3.5 תיקון שגיאות

במידה שנודע לך על שגיאה או חוסר במידע, נתונים או פרטים כלשהם שהתפרסמו מכל מקור שהוא באתר, אנא הודע לחברה מיד באמצעות כתובת הדואר אלקטרוני המצוינת בכפתור "כתבו אלינו". ככל שהדברים תלויים בחברה, נשתדל לברר את הדברים ולתקנם בכל ההקדם.

3.6 האינדקס המקוון באתר, הפרסומות המופיעות בו וכן קישורים מתוך הכתבות והמידע שהחברה מפרסמת באתר, מאפשרים למצוא מידע ותכנים המתפרסמים באינטרנט בכלל. מרבית המידע והתכנים הללו אינם מתפרסמים על ידי החברה או מטעמה. יתכן שתמצא שמידע ותכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, פוגעים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. החברה אינה אחראית בכל צורה שהיא לתוכנם של האתרים שאליהם מוליכים הקישורים מהכתבות, האינדקס או החומר המערכתי באתר. כמו כן, אין באפשרות החברה לקבוע עד כמה המידע באתרים חיצוניים אלה מהימן (אם בכלל), שלם, מדויק או עדכני. החברה אינה שולטת במידע המתפרסם באתרים שאליהם מקשר האתר בכלל והאינדקס בפרט ואינה מפקחת עליהם.

3.7 החברה איננה מתחייבת כי כל הקישורים ("לינקים") שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר האינטרנט הנכון או לאתר פעיל כלשהו. החברה רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בהם בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט. העובדה שתמצא באתר קישור לאתר מסוים אינה מהווה אישור לכך שהמידע באתר המקושר מלא, מהימן, עדכני או אמין.

 

4. הגבלת שימוש

4.1 זכות השימוש במידע הינה למשתמש בלבד ואינך רשאי להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה לצד ג' כלשהו.

4.2 הינך מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר.

4.3 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רשיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של החברה, פרט לשימוש המותר על פי חוק.

4.4 הינך מתחייב כי לא תפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. כן, הינך מתחייב, כי לא תפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא תשכפל, לא תצלם, לא תעתיק ולא תדפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע או כל חלק ממנו לצורך הפצה או פרסום בכל דרך שהיא בכפוף לזכות לשימוש לצרכים אישיים כמפורט בסעיף 2.3 לעיל. כן, הינך מתחייב כי לא תאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל

4.5 אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של החברה או של צד ג' כלשהו.

חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים  ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה' או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.

4.6 חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.

 

5. תנאי השימוש בפורומים ו/או הוספת תגובות ו/או הודעות באתר

5.1 ייתכן והחברה תאפשר לך להשתתף בפורומים שבאתר, שיהיו בנושאים שונים, כפי שיקבע מעת לעת על ידי החברה ("הפורומים") ובכלל זה, להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמך וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים ("ההודעות").

5.2 מובהר בזאת, כי ההודעות אינן מסופקות ו/או נערכות על ידי החברה וכי הן מוצגות בפורומים כפי שהן (AS IS), מבלי שהחברה בודקת את מהימנותן, דיוקן ו/או נכונותן והיא לא תישא בכל אחריות לכל אי התאמה, טעות, אי דיוקים או לכל נזק עקיף או ישיר שיגרם כתוצאה מצפייה ו/או שימוש בפורומים ו/או בהודעות.

5.3 הינך מתחייב, כי ההודעות שיתפרסמו על ידך לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים ו/או כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה ו/או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם ו/או כל חומר בלתי חוקי ו/או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המפר צווים שיפוטיים ו/או פוגע בביטחון המדינה ו/או מפר את הוראות הצנזורה ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם ו/או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981, או כל דין אחר.

5.4 הינך מתחייב לפצות ו/או לשפות את החברה בגין כל הוצאה ו/או נזק שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידך.

5.5 ידוע לך, כי החברה רשאית לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה מראש.

5.6 מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שייפגע מפרסום ההודעה.

5.7 החברה תהיה רשאית להפסיק את פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בענין זה.

 

6. פרטיות

6.1 החברה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת- החברה עושה שימוש בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונך החופשי ובהסכמתך. עם ביצוע ההרשמה, כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות ,פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י החברה ולהעשרת תוכן האתר. במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת.

6.2 החברה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה כגון: מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה או ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלנו. החברה תספק לחברות אלו את פריטי המידע האישי שלך הדרושים למתן השירותים, ועל החברות ועובדיהן נאסר להשתמש במידע אישי זה לכל מטרה אחרת.

6.3 החברה משתמשת ב- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע לך כאשר "עוגיות" נשלחות אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל.

6.4 כאמור, החברה מקדישה משאבים ונוקטים אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעמנו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. החברה ממליצה לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטיך האישיים בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.

6.5 כל חומר שנשלח לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר החברה ו/או הצבה של נתונים באתר הינך מצהיר כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיך; למיטב ידיעתך אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; הנך מאשר לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה.

6.6 פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, החברה תימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר החברה. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

6.7 באתר החברה קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. החברה עושה מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם החברה אינה יכולה להיות אחראית בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן מומלץ על ידי החברה בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.

6.8 הנך זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.

6.9 בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אליך, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחוק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להשמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

6.10 החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר החברה.

 

7. הגבלת אחריות

7.1 אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS), בלא כל התחייבות מצד החברה. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד החברה בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי החברה בגין תכונות יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם. החברה אינה מתחייבת שהאתר ו/או כל שירות המסופק באמצעות האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בביטחה וללא טעויות, יהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - והכל בחומרה, בתוכנה, והחברה אינה אחראית לכל נזק ופגיעה הנגרמים או העלולים להיגרם לך בשל השימוש באתר לרבות

7.2 בשום מקרה לא תחול על החברה ו/או על מי מבעלי מניותיה, במישרין ו/או בעקיפין, ו/או על חברה קשורה ו/או חברה מסונפת ו/או חברה בת ו/או גופים אחרים המהווים חלק ממיזם משותף ו/או שותפים ו/או גופים אחרים בעלי שליטה משותפת מהותית ו/או מי מבעלי מניותיהם, ו/או מנהלי החברה ו/או נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בחוק החברות, תשנ"ט - 1999, דירקטורים, עובדים ו/או ספקיה השונים אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות אך ללא הגבלה, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש באתר זה ו/או בביצועיו, בעיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקה או באי אספקה של שירותים כולל דטה, טקסט, תמונות, וידאו או שמע, או בכל מידע, תוכנה, פריט קשרי וגרפיקה נלוות שהושגו באמצעות אתר אינטרנט זה, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר אינטרנט זה, בין שהדבר מבוסס על דיני החוזים ו/או על דיני הנזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר, אפילו אם נודע לחברה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. לחברה לא תהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.

7.3 החברה לא תישא באחריות לנזקים ישירים ו/או עקיפים שעשויים להיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע שפורסם באתר בין שנערך ע"י החברה ובין שמקורו בספקים אחרים.

7.4 אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי החברה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לחברה שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

7.5 החברה לא תשא בכל אחריות לתוכן המידע המסחרי והפרסומות שיפורסמו באתר החברה. האחריות היחידה לתוכן המודעות והמידע המסחרי חלה על המפרסמים. בעסקה שתיעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר החברה ותסוכם בינך לבין המפרסם הנוגע בדבר. החברה איננה צד לכל עסקה כזו, והיא לא תשא באחריות לשירותים וטובין שיוצעו בפרסומות ובמודעות המתפרסמות באתר או יירכשו באמצעותן, לרבות בקשר עם אספקתם, תנאי התשלום בגינם וכל מרכיב אחר בעסקאות אלו. כן לא תשא החברה באחריות לנזק שייגרם למי שיתקשר בעסקה כאמור.

 

8. סיום ההסכם

8.1 החברה שומרת על זכותה הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, ובכלל זה לכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.

8.2 החברה תהיה רשאית להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הנך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.

8.3 החברה תהיה רשאית לחדול מאספקת שירותים לאתר זה ו/או לחדול מהפעלת אתר זה, כולו או חלקו על פי שיקול דעתה הבלעדי.

9. דין ושיפוט

9.1 הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

9.2 הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר אינטרנט זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט במחוז חיפה , ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי.

 

10. הודעות וכתובות

כל הודעה או מסמך אחר לחברה. ייעשו בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של החברה., הודעה כאמור תחשב כאילו נתקבלה אצל החברה בתוך 72 שעות ממועד המשלוח בדואר אלקטרוני, כאמורויתור על זכויות בכל מקרה שהחברה לא תשתמש באחת או יותר מזכויותיה בהתאם להסכם זה, לא ייחשב הדבר כויתור או השלמה מצד החברה ולא יהא בכך משום מניעות נגדה.

 

11. שינוי בתנאים ובהתניות

11.1 החברה שומרת על זכותה להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.

11.2 הנך מתחייב כי השנויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם. לפיכך, המלצת החברה לקרוא את הגרסה המעודכנת של תנאי השימוש באתר זה.

 

12. מכירת מוצרים

 

 נושא זה מכוסה בדף אחריות ושירות